Program Konferencji Głównej

 

Miejsce (Venue):

AULA 1000Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Łódź, ul. Pomorska 251

UWAGA:

TO JEST WSTĘPNY PROGRAM KONFERENCJI – TEMATY I SESJE MOGĄ ULEC ZMIANIE.

(THIS IS A PRELIMINARY CONFERENCE AGENDA – IT MAY BE MODIFIED)

 

PIĄTEK 16 listopada 2018 roku (FRIDAY 16 NOV 2018)

18:00 -20:00 (6:00 pm-8:00 pm)

OTWARCIE KONFERENCJI (OPENNING CEREMONY)

 • Oficjalne otwarcie
  • Dorota Gajewska Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
  • przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
  • przedstawiciel Urzędu Miasta Łodzi
  • JM Rektor prof. Radzisław Kordek
  • dr Grzegorz Mazur – Naczelna Izba Lekarska
  • prof. Lisa Moreno-Walton -Prezydent Elect – American Academy of Emergency Medicine
  • dr Sergiusz Prokopiuk – Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu
  • prof. Juliusz Jakubaszko – Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej
  • prof. Jerzy Robert Ładny – Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej
 • Wykład Inauguracyjny: dr hab. Dariusz Timler
  • Krótko o konferencji 4 min.
  • Dlaczego nie medycyna ratunkowa? (Why not emergency medicine?) 6 min
 • 45-lecie Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi – mgr Wojciech Szrajber
  • krótka prezentacja o Szpitalu
  • wyróżnienie pracowników Szpitala
 • Chór Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

SOBOTA 17 LIS 2018r. (SATURDAY 17 Nov 2018)

9:00-10-:00  Session 1: Bleeding/Krwawienie (sponsored by Octapharma)

Prowadzenie sesji: dr Elżbieta Nowacka, prof. Oliver Grottke, dr hab. n. med. Dariusz Timler

– prof. Oliver Grottke (Germany) Role of PCC in the reversal of DOACs/ Rola PCC w odwracaniu działania leków z grupy DOAC (20min)

– dr Elżbieta Nowacka (Poland) Fluid resuscitation therapy /Resuscytacja płynowa (20 min)

– prof. Oliver Grottke (Germany) Management of patients anticoagulated with vitamin K antagonist/ Postępowanie z chorym leczonym antagnistą  vitamin K (20 min)

10:00-10:15 Coffee break/Przerwa kawowa

10:15-11:30 Session 2: Emergency Lifesaving Procedures

Prowadzenie sesji: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny, Prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada, dr Jacek Nowakowski

– dr Nicholas Bunker REBOA – tips and tricks/Procedura REBOA – wskazówki praktyczne (20 min)

– dr Roland Ti (Australia) Battlefield Rotary Wing Aeromedical Evacuation: hints and tips for surviving in a tactical environment (15 min)

– dr n. med. Artur Tarasiewicz – Emergency Medicine physician’s daily
practice – an expert witness’ perspective./Praca lekarza medycyny ratunkowej
okiem biegłego sądowego. (15 min) – przeniesione z sesji prawnej

– prof. Jerzy Robert Ładny (Poland) – Could one kill a pain efficiently without a puncture?/Czy można uśmierzyć ból skutecznie i bez wkłucia? (10 min)

11:30-11:45 Coffee Break/Przerwa kawowa

11:45-13:15 Session 3: Cardiac Emergencies

Prowadzenie sesji: Prof. dr hab. n. med. Jacek Gajek, prof. dr hab. n. med. Jarzy Robert Ładny, prof. dr hab. n. med. Dorota Zyśko

prof. Dorota Zyśko (Poland) – Syncope in a patient with heart failure -Omdlenie w niewydolności krążenia (15 min)

– prof. Jacek Gajek (Poland) – Digestive tract hemorrhage to a patient with an artificial valve, FA and pacemaker/Krwawienie z przewodu pokarmowego u chorego z rozrusznikiem serca, FA, sztuczna zastawką (15 min)

– prof. Jacek Gajek (Poland) – Acute heart failure – what’s new?/ostra niewydolność serca – co nowego? (15 min)

– prof. Jacek Kubica, prof. Jerzy R. Ładny, dr Klaudiusz Nadolny (Poland) What to do with acute heart problem before a hospital?/Postępowanie u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym na etapie przedszpitalnym – analiza działań ZRM na podstawie danych z SWD PRM (15 min)

– prof. Grzegorz Piotrowski (Poland) Bleeding in patient on anticoagulant/Krwawienie u chorego leczonego lekami przeciwkrzepliwymi (15 min)

– prof. Jerzy Robert Ładny (Poland) Balanced fluid therapy in emergency medicine (ED)/Zbilansowana płynoterapia w medycynie ratunkowej (SOR) (15 min)

13:15-14:15 (1:15 pm – 2:15 pm) Lunch Break/Obiad

14:15-15:15 Session 4: Pediatric Emergencies

Prowadzenie sesji: prof. Wojciech Krajewski, prof. Andrzej Piotrowski, dr hab. Izabela Pągowska-Klimek

– prof. Andrzej Piotrowski (Poland)– Emergency Children Non Invasive Ventilation (NIV)/Wspomaganie oddechu i wymiany gazowej u dzieci w medycynie ratunkowej (20 min)

– dr hab. Izabela Pągowska-Klimek (Poland)– Children Head trauma/Urazy czaszkowo-mózgowe u dzieci (20 min)

– dr Paweł Ziółkowski (Poland)– Pain management for children/Leczenie bólu u dzieci (20 min)

15:15-15:30 Coffee Break/Przerwa kawowa

15:30-16:30 Session 5: Sepsis and Infections

Prowadzenie sesji: Prof. dr hab. n. med. Wojciech Krajewski, prof. dr hab. n. med. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz

– prof. Gary Gaddis (USA) – Research papers that can change sepsis management/Prace naukowe o sepsie, które mogą zmienić praktykę kliniczną (20 min)

– prof. Wojciech Krajewski (Poland) – Pediatric sepsis and infection of CNS/Sepsa, zakażenia ośrodkowego układu nerwowego u dzieci (20 min)

16:30-16:45 Coffee Break/Przerwa kawowa

16:45-17:20 Session 6: Miscellanea

Prowadzenie sesji: prof. Adam Nogalski, dr hab. Roman Liachowicz, dr Klaudiusz Nadolny

– dr Vytautas Aukstakalnis (Lithuania) – using audio/video recording system to audit trauma team performance/Nagrywanie audio/wideo w celu auditowania zespołu urazowego (15 min)

– dr Klaudiusz Nadolny – Silesian CPR Registry – early outcome/Śląski prospektywny rejestr nagłego zatrzymania krążenia – wyniki wstępne (15 min)

– dr Eryk Matuszkiewicz – Nonfood Alcohol consumption and acidosis differentiation/Różnicowanie kwasic i ostre zatrucie alkoholami niespożywczymi (15 min)

– dr Bożena Adamkiewicz Cerebral Stroke Guideline Update/Nowe wytyczne w udarze mózgu (15 min)

– dr Malik Ramadhan – How we coped with London’s 2017 major incidents/Jak sobie poradziliśmy z incydentami masowymi w Londynie (15 min)

– dr hab. Roman Liachowicz (Ukraina) – Simulation training for medical students at the Department of Emergency Medicine of the Ternopil State Medical University/Szkolenia studentów na medycznych symulatorach w departamencie medycyny ratunkowej Tarnopolskiego Uniwersytetu Medycznego Imienia I.Ja. Horbaczewskiego

21:00 – 2:00 Impreza integracyjna w Prywatka Dance Club ul. Struga 8/10 Łódź 90-426

SUNDAY 18 Nov 2018

9:30-11:00 Session 1: Resuscitation and Emergency Problems

Prowadzenie sesji: prof. Grzegorz Porębski, prof. Cezary Pakulski, dr Ewa Raniszewska, dr Klaudiusz Nadolny

– dr Małgorzata Starczewska (GB) What’s new in cardiac arrest?/Co nowego w zatrzymaniu krążenia? (20 min)

– prof. Grzegorz Porębski Bradykinin-induced angioedema – etiology and differential diagnosis/Bradykiniono-zależny obrzęk naczynioruchowy – etiologia i różnicowanie (10 min)

– prof. Jerzy Robert Ładny (Poland) Current management of Bradykinin-induced angioedema at emergency department/Aktualne postępowanie w Bradykinino-zależnym obrzęku naczynioruchowym w oddziale ratunkowym (10 min)

– dr Grzegorz Cebula (Poland) Human factor and adverse events in medicine/Czynnik ludzki a zdarzenia niepożądane w medycynie (15 min)

– dr Michael Higgins (USA) CodeAssist – Taking the Chaos out of the Code/CodeAssist – jak opanować chaos podczas resuscutacji (15 min)

– dr Paweł Musiał (Poland) EMS patient management in a water environment/Postępowanie z poszkodowanym w środowisku wodnym w praktyce ZRM (10 min)

– prof. Anna Zalewska-Janowska (Poland) – Emergency Dermatology/Dermatologia ratunkowa versus psychodermatologia (20 min)

11:00-11:15 Coffee Break/Przerwa kawowa

11:15-12:30 Session 2: Trauma and Disaster

Prowadzenie sesji: prof. Krystyn Sosada, prof. Lisa Moreno-Waltondr Michał Nowakowski, dr Joanna Żółtańska

– prof. Lisa Moreno-Walton – Trauma Update/Nowości w urazach (15 min)

– dr Joanna Żółtańska, Maciej Tylski – Blast injuries/Obrażenia ciała po wybuchach bomb (15 min)

– dr Grzegorz Stępień, dr Tomasz Derkowski (HEMS Poland) – One or two bags in the pre-hospital emergency care/Dwa czy jeden plecak w przedszpitalnym ratownictwie (15 min)

– dr Michał Nowakowski – Democracy or despotism – what is the optimal style of trauma team leadership?/Demokracja czy despotyzm – jaka jest optymalna metoda zarządzania zespołem urazowym (15 min)

12:30-12:40 Coffee Break/Przerwa kawowa

12:40-13:40 Session 3: Young Doctor

Prowadzenie sesji: dr Michał Dworzyński, dr Filip Jaśkiewicz

– lek. Łukasz Kumor  (Rybnik) – Bougie-assisted endotracheal intubation in the difficult airway/Stosowanie prowadnicy „Bougie” w trudnej intubacji   (10 min)

– lek. Piotr Pałczyński (Gdańsk) – Headache-  diagnosed in an ED- case report / Ból głowy, diagnostyka w SOR na podstawie przypadku klinicznego” (10 min)

–  lek. Wacław Rudnicki (Bielsko-Biała) Crime story from ED/Kryminalne zagadki SOR (10 min)

– Nicole Piela (Filadelfia) High pressured humidified oxygen with respiratory distress in adults and kids/Leczenie niewydolności oddechowej nawilżonym tlenem o wysokim ciśnieniu

– Nadan Prasad (Filadelfia) Post intubation hypotension/Hipotensja pointubacyjna

– Janusz Springer (Chojnice, Polska) Does our involvement have any influence on how we work?/Czy nasze zaangażowanie ma jakikolwiek wpływ na to jak/czym pracujemy?

– lek. Tomasz Sikora (Polska) Damage controle at the ED/Damage control w SOR

– Wojciech Timler (Poland) – Bystander should be educated – Project ZOO/Świadek zdarzenia powinien być szkolony – projekt ZOO (10 min)

13:40-13:55  Coffee Break/Przerwa kawowa

13:55-14:40 Session 4: Legal Isuess

Prowadzenie sesji: dr Janusz Springer, dr Krystyna Frydrysiak, mgr Katarzyna Starosta-Głowińska

– prof. dr hab. med. Jacek Jassem – How to effectively change a law or
regulation that governs your work?/Jak skutecznie zmienić ustawę lub
rozporządzenie, które reguluje Twoją pracę? (15 min) (Relacja Video)

– lek. Patryk Konieczka – Typical death or murder?/Rutynowy zgon czy morderstwo? (15 min)

– lek. Patryk Konieczka – An alcohol-intoxicated ED patient without a
life-threathening problem – current laws and regulations./Pacjent SOR upojony
alkoholem ale bez zagrożenia życia – aktualna sytuacja prawna. (15 min)

14:40-14:50 Ogłoszenie wyników i wreczenie nagród w sesji plakatowej – prof. Dorota Zyśko

14:50-15:30 Lunch Break

15:30 – 16:20 Session 5: Miscellanea

Prowadzenie sesji: prof. Marlena Broncel, prof. Leszek Czupryniak, dr hab. Dariusz Timler

– prof. Marlena Broncel – Diet impact on medicines/Wpływ diety na działanie leków  (15 min)

– prof. Leszek Czupryniak – Diabetology News/Nowości w diabetologii (15 min)

– dr hab. Dariusz Timler – Questions to ask a terrorist/Pytanie do terrorysty (10 min)

– rat. Przemysław Osiński –Threats at EMS work/Zagrożenia w pracy ZRM (10 min)

– mgr Jadwiga Korzeniowska – Algorytmizacja pracy ZRM (10 min)

16:20 – 17:00 Session 6: Polish Society of Emergency and Disaster Medicine – Propozycje zmian algorytmów PRC/Proposals to modify Polish Resuscitation Council (PRC) algorithms

Prowadzenie sesji: Prof. dr hab. n. med. Wojciech  Gaszyński , prof. dr hab. n. med. Ryszard Gajdosz

1. How to change the way we teach about the breathing control as a part of BLS? Propozycja zmiany sposobu nauczania kontroli oddychania na poziomie BLS – dr  Ignacy Baumberg) – 6 minut

2. The proposal to modify a sequence within BLS/AED/Propozycja zmiany sekwencji BLS/AED – dr Ignacy Baumberg – 6 minut

3. Advantages of a modified technique of a chest compressions/Zalety zmodyfikowanej techniki masażu serca – dr Przemysław Wołoszyn – 6 minut

4. The proposal to modify principles of ventilation as a part of BLS/Propozycja zmiany zasad wentylacji na poziomie BLS – dr Mariusz Kasiński – 6 minut

5. The proposal to modify recommendations for an AED usage/Propozycja zmiany zaleceń dotyczących stosowania AED – dr Krystyna Frydrysiak – 6 minut

6. Practical aspects of actions undertaken in mass/multiple casualty incidents in view of rules of law and recommendation of the Polish Ministry of Health /Praktyczne aspekty działań w zdarzeniach mnogich i masowych w świetle przepisów prawa i zaleceń Ministerstwa Zdrowia – dr Ignacy Baumberg – 10 minut

Reklamy