Program Konferencji Głównej

 

Miejsce (Venue):

AULA 1000Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Łódź, ul. Pomorska 251

UWAGA:

TO JEST WSTĘPNY PROGRAM KONFERENCJI – TEMATY I SESJE MOGĄ ULEC ZMIANIE.

(THIS IS A PRELIMINARY CONFERENCE AGENDA – IT MAY BE MODIFIED)

 

SOBOTA 17 LIS 2018r. (SATURDAY 17 Nov 2018)

9:00-10-:00  Session 1: Bleeding (sponsored by Octapharma)

– prof. Oliver Grottke (Germany) Role of PCC in the reversal of DOACs/ Rola PCC w odwracaniu działania leków z grupy DOAC (20min)

– dr Elzbieta Nowacka (Poland) Fluid resuscitation therapy /Resuscytacja płynowa (20 min)

– prof. Oliver Grottke (Germany) Management of patients anticoagulated with vitamin K antagonist/ Postępowanie z chorym leczonym antagnistą  vitamin K (20 min)

 

10:00-10:15 Coffee break

10:15-11:15 Session 2: Emergency Lifesaving Procedures

– prof. Judith Tintinalli (USA) Trauma and critical illness in pregnancy/ Obrażenia i stany zagrożenia życia ciężarnej (20 min)

– dr Tom Scalea (USA) REBOA at ambulance or ED/ Procedura REBOA  wykonywana przez Zespół Ratownictwa Medycznego lub na SOR (20 min)

– dr Nicholas Bunker REBOA – tips and tricks/Procedura REBOA – wskazówki praktyczne (20 min)

– dr Thomas Dolven (Norway) Norway recommendation: No more cervical collar and back board/ Rekomendacje Norweskie: Koniec z kołnierzem szyjnym i twardą deską ortopedyczną (20 min)

 

11:15-11:30 Coffee Break

11:30-13:00 Session 3: Cardiac Emergencies

prof. Dorota Zyśko (Poland) – Syncope in a patient with heart failure -Omdlenie w niewydolności krążenia (15 min)

– prof. Jacek Gajek (Poland) – Digestive tract hemorrhage to a patient with an artificial valve, FA and pacemaker/Krwawienie z przewodu pokarmowego u chorego z rozrusznikiem serca, FA, sztuczna zastawką (15 min)

– prof. Jacek Gajek (Poland) – Acute heart failure – what’s new?/ostra niewydolność serca – co nowego? (15 min)

– prof. Jacek Kubica (Poland) NSTEMI – is anything new?/NSTEMI – czy mamy coś nowego? (15 min)

– prof. Grzegorz Piotrowski (Poland) Bleeding in patient on anticoagulant/Krwawienie u chorego leczonego lekami przeciwkrzepliwymi (15 min)

– prof. Jerzy Robert Ładny (Poland) Balanced fluid therapy in emergency medicine (ED)/Zbilansowana płynoterapia w medycynie ratunkowej (SOR) (15 min)

13:00-14:00 (2 pm – 3 pm) Lunch Break

14:00-15:20 Session 4: Pediatric Emergencies prof. Wojciech Krajewski (Poland)

– prof. Andrzej Piotrowski – Emergency Children Non Invasive Ventilation (NIV)/Wspomaganie oddechu i wymiany gazowej u dzieci w medycynie ratunkowej (20 min)

– dr hab. Izabela Pągowska-Klimek – Children Head trauma/Urazy czaszkowo-mózgowe u dzieci (20 min)

– dr Paweł Ziółkowski – Pain management for children/Leczenie bólu u dzieci (20 min)

 

15:20-15:35 Coffee Break

15:35-17:00 Session 5: Sepsis and Infections

– prof. Gary Gaddis (USA) – Research papers that can change sepsis management/Prace naukowe o sepsie, które mogą zmienić praktykę kliniczną (20 min)

– prof. Wojciech Krajewski (Poland) – Pediatric sepsis and infection of CNS/Sepsa, zakażenia ośrodkowego układu nerwowego u dzieci (20 min)

– prof. Anna Zalewska-Janowska (Poland) – Emergency Dermatology/Dermatologia ratunkowa (20 min)

 

17:00-17:05 Coffee Break

17:05-18:05 Session 6: Miscellanea

– dr Vytautas Aukstakalnis (Lithuania) – using audio/video recording system to audit trauma team performance/Nagrywanie audio/wideo w celu auditowania zespołu urazowego (15 min)

– Klaudiusz Nadolny – Silesian CPR Registry – early outcome/Śląski prospektywny rejestr nagłego zatrzymania krążenia – wyniki wstępne (15 min)

– dr Eryk Matuszkiewicz – Nonfood Alcohol consumption and acidosis differentiation/Różnicowanie kwasic i ostre zatrucie alkoholami niespożywczymi (15 min)

– dr Bożena Adamkiewicz Cerebral Stroke Guideline Update/Nowe wytyczne w udarze mózgu (15 min)

 

SUNDAY 18 Nov 2018

9:30-11:00 Session 1: Resuscitation and Emergency Problems

– dr Małgorzata Starczewska (GB) What’s new in cardiac arrest?/Co nowego w zatrzymaniu krążenia? (20 min)

– prof. Grzegorz Porębski Bradykinin-induced angioedema – etiology and differential diagnosis/Bradykiniono-zależny obrzęk naczynioruchowy – etiologia i różnicowanie (10 min)

– prof. Jerzy Robert Ładny (Poland) Current management of Bradykinin-induced angioedema at emergency department/Aktualne postępowanie w Bradykinino-zależnym obrzęku naczynioruchowym w oddziale ratunkowym (10 min)

– dr Grzegorz Cebula (Poland) Human factor and adverse events in medicine/Czynnik ludzki a zdarzenia niepożądane w medycynie (15 min)

– Michael Higgins (USA) CodeAssist – Taking the Chaos out of the Code (15 min)

– Wojciech Timler (Poland) – Bystander should be educated – Project ZOO/Świadek zdarzenia powinien być szkolony – project ZOO (10 min)

11:00-11:15 Coffee Break

11:15-12:30 Session 2: Trauma and Disaster

– prof. Lisa Moreno-Walton – Trauma Update/Nowości w urazach (15 min)

– prof. Timothy Hodgetts (GB) (15 min)

– dr Malik Ramadhan – How we coped with London’s 2017 major incidents/Jak sobie poradziliśmy z incydentami masowymi w Londynie (15 min)

– prof. Timothy Hodgetts (GB) (15 min)

– dr Joanna Żółtańska, Maciej Tylski – Blast injuries/Obrażenia ciała po wybuchach bomb (15 min)

– dr Tomasz Derkowski (HEMS Poland) – One or two bags in the pre-hospital emergency care/Dwa czy jeden plecak w przedszpitalnym ratownictwie (15 min)

– dr Roland Ti (Australia) Battlefield Rotary Wing Aeromedical Evacuation: hints and tips for surviving in a tactical environment (15 min)

 

12:30-12:40 Coffee Break

12:40-13:40 Session 3: Young Doctor

– lek. Maria Husey (Warszawa) –IV drugs addicted woman with a compartment syndrome / Zespół ciasnoty międzypowięziowej u kobiety uzależnionej od narkotyków dożylnych (10 min)

– lek. Łukasz Kumor  (Rybnik) – Bougie-assisted endotracheal intubation in the difficult airway/Stosowanie prowadnicy „Bougie” w trudnej intubacji   (10 min)

– lek. Piotr Pałczyński (Gdańsk) – Headache-  diagnosed in an ED- case report / Ból głowy, diagnostyka w SOR na podstawie przypadku klinicznego” (10 min)

– lek. Daniel Duchań-Ogrodnik (Bydgoszcz) – Agression in the ED- what should ED physician do? / Agresja w SOR – co każdy lekarz zrobić powinien (10 min)

–  lek. Wacław Rudnicki (Bielsko-Biała) Kryminalne zagadki SOR (10 min)

13:40-13:55 Coffee break

13:55-14:55 Session 4: Legal Isuess

– prof. dr hab. med. Jacek Jassem – How to effectively change a law or
regulation that governs your work?/Jak skutecznie zmienić ustawę lub
rozporządzenie które reguluje Twoją pracę? (15 min)

– dr n. praw. Radosław Tymiński – 10 questions about the rights and
responsibilities of an Emergency Medicine physician./10 pytań o prawa i
obowiązki lekarza medycyny ratunkowej. (15 min)

– dr n. med. Artur Tarasiewicz – Emergency Medicine physician’s daily
practice – an expert witness’ perspective./Praca lekarza medycyny ratunkowej
okiem biegłego sądowego. (15 min)

– lek. Patryk Konieczka – An alcohol-intoxicated ED patient without a
life-threathening problem – current laws and regulations./Pacjent SOR upojony
alkoholem ale bez zagrożenia życia – aktualna sytuacja prawna. (15 min)

14:55-15:10 Lunch Break

16:00 Session 5: Miscellanea

– prof. Marlena Broncel – Diet impact on medicines/Wpływ diety na działanie leków  (15 min)

– prof. Leszek Czupryniak – Diabetology News/Nowości w diabetologii (15 min)

– dr hab. Dariusz Timler – Questions to ask a terrorist/Pytanie do terrorysty (5 min)

– lek. Paulina Szymańska – Disabled sex/Seks niepełnosprawny` (15 min)

– rat. Przemysław Osiński –Threats at EMS work/Zagrożenia w pracy ZRM (10 min)

 

17:00 Session 6: Polish Society of Emergency and Disaster Medicine – Propozycje zmian algorytmów PRC/Proposals to modify Polish Resuscitation Council (PRC) algorithms

Prowadzenie sesji: Prof. dr hab. n. med. Wojciech  Gaszyński , prof. dr hab. n. med. Ryszard Gajdosz

1. How to change the way we teach about the breathing control as a part of BLS? Propozycja zmiany sposobu nauczania kontroli oddychania na poziomie BLS – dr  Ignacy Baumberg) – 6 minut

2. The proposal to modify a sequence within BLS/AED/Propozycja zmiany sekwencji BLS/AED – dr Ignacy Baumberg – 6 minut

3. Advantages of a modified technique of a chest compressions/Zalety zmodyfikowanej techniki masażu serca – dr Przemysław Wołoszyn – 6 minut

4. The proposal to modify principles of ventilation as a part of BLS/Propozycja zmiany zasad wentylacji na poziomie BLS – dr Mariusz Kasiński – 6 minut

5. The proposal to modify recommendations for an AED usage/Propozycja zmiany zaleceń dotyczących stosowania AED – dr Krystyna Frydrysiak – 6 minu

6. Practical aspects of actions undertaken in mass/multiple casualty incidents in view of rules of law and recommendation of the Polish Ministry of Health /Praktyczne aspekty działań w zdarzeniach mnogich i masowych w świetle przepisów prawa i zaleceń Ministerstwa Zdrowia – dr Ignacy Baumberg – 10 minut

Reklamy